1-برای مقابله با چه نیرویی در نزدیکی تکیه گاه چند چشمه لانه زنبوری را با پلیت پر می کنند؟

الف-نیروی برشی                 ب- نیروی کششی                   ج- نیروی خمشی                  د- نیروی فشاری

 

2-طول تقویت (طول ماهیچه) در قسمت تکیه گاه حد اکثر به اندازه.................طول دهانه می باشد؟

الف- 2/1                       ب- 3/1                                  ج- 4/1                           د- 5/1

 

3-در یک خرپای مستطیلی تیرچه های قائم چه نیرویی را تحمل می کنند؟

الف- کششی                  ب- برشی                             ج- فشاری                         د- پیچشی

 

4- در کدام اتصال ستون قاب به پی به کمک نبشی جوش داده شده و از طرف دیگر به بلت به بیس پلیت اتصال می یابد؟

الف-خطی ریلی            ب- مفصلی ساده یا پیچی             ج- نقطه ای                   د- کفشکی

 

5-کدام گزینه زیر از محاسن پوشش های خر پای نیست؟

الف- افزایش مقاومت برشی                                                   ب-سبک بودن به نسبت ارتفاع   

ج- امکان پوشش دهانه طویل تا 20 مترو گاهی بیشتر                  د- افزایش مقاومت در برابر نیروی فشاری

 

6- کدام مورد از موارد زیر محاسن سازه های بتنی می باشد؟

الف- عمر طولانی                 ب- مقاومت در برابر آتش سوزی          ج- شکل پذیری بتن             د- هر سه مورد

 

7-آهک چند درصد وزن کل سیمان را تشکیل می دهد؟

الف- 40%                 ب- 65%                      ج- 28%                     د- 85%

 

8- مقدار آب مورد نیاز برای ساخت بتن در حدود چند در صد وزن سیمان می باشد؟

الف- 20%                  ب- 25%                  ج- 30%                    د- 15%

 

9-معمولا چند در صد از حجم بتن را مصالح سنگی تشکیل می دهند؟

الف- 30%                 ب- 50%                ج- 75%                      د- 45%

 

10- طبق آیین نامه بتن حد اقل مقطع برای ستونهای دایره ای ..................سانتیمتر و حد اقل تعداد میلگردهای آن برابر............عدد می باشد؟

الف-25-6                      ب- 30-7                ج- 26-8                د- 20-8

 

11-سرعت عمل با کدام قالب ها در حین اجرا بیشتر است؟

الف-چوبی                      ب- آجری                   ج- رونده                      د- فلزی

 

 

12-نقش فولاد در بتن چیست؟

الف- بتن را زود گیر می کند                        ب- نیروی کششی بتن را زیاد می کند

ج- بتن را متراکم می کند                             د-حالت ارتجاعی به بتن میدهد

 

13-سیمان ضد سولفاته کدام یک از انواع زیر می باشد؟

الف-تیپ دو                        ب- تیپ سه                ج- تیپ چهار               د- تیپ پنج

 

14-دستگاه ویکات برای تعیین چه خصوصیتی بکار می رود؟

الف-میزان ریزی سیمان             ب- مقاومت فشاری سیمان      ج- زمان گیرش سیمان      د- مقاومت کششی سیمان

 

15-وظیفه اصلی خاموت در ستون چیست؟

الف- افزایش مقاومت فشاری   ب- افزایش مقاومت برشی   ج- افزایش مقاومت کششی    د- جلوگیری از کمانش میلگرد طولی

 

16-حفاظت میلگرد در بتن چگونه تامین می شود؟

الف-پوشش پلاستیکی              ب- روغن زدن                 ج- جنس سنگدانه           د- پوشش بتن

 

17-دالهای بصورت یک طرفه محاسبه میشوند که نسبت طول به عرض آن ..................باشد؟

                                                     الف-برابر2              ب- کمتر از 2                 ج- بیشتر از 2                     د- مواردالف وج

 

18-حد اقل ضخامت بتن روی سقف تیرچه بلوک چند سانتیمتر است؟

الف- 15                ب- 10                        ج- 7                      د- 5

 

19-حد اکثر قطر خاموت مصرفی در شناژ.....................میلیمتر وپوشش بتن در شناژ ها بین............سانتیمتر است؟

الف- 12-2تا3               ب- 12- 3تا 5                      ج- 12- 5تا7                 د- 10- 3تا5

 

20-فاصله تقریبی میلگردهای حرارتی از یکدیگر چند سانتیمتر است؟

الف-25تا40                ب- 30تا50                ج- 15تا 25                د- 5تا15

 

 21-قوس لنتو چه نوع قوسی است؟

الف-قوس نیم داره        ب- قوس هلالی           ج- قوس تخت               د- قوس بیضی    

 

22-گنبد هایی که ما از خارج بنا مشاهده می کنیم پوسته بیرونی بنای گنبد است که به آن اصطلاحا..............می گویند؟

الف- آهیانه                ب- خود                             ج- هرمی شکل                        د- مخروطی شکل

 

23- قبل از شروع محوطه سازی کدام مورد بایستی بترتیب اجرا گردد؟

الف- تخریب ساختمانهای- قدیمی-تسطیح محوطه- جدول گذاری- نصب نقاط مبنا و نشانه

ب-نصب نقاط مبنا و نشانه- زهکشی- جدول گذاری

ج- پرکردن چاه ها و قنوات –زیر سازی خیابان- تخریب ساختمانهای قدیمی

د- پرکردن چاه ها و قنوات- تخریب ساختمانهای قدیمی- تسطیح محوطه – زهکشی

 

24-اولین مرحله تسطیح محوطه عبارت است از :

الف-تسطیح زمین توشط لودر          ب- تسطیح زمین توسط گریدر       ج- برداشتن خاکهای نباتی            د- رگلاژ

 

25- پستی و بلندی های یک منطقه را در نقشه محوطه سازی با چه نوع خطوطی نشان می دهند؟

الف- سطح مبنا                      ب- خطوط تراز                      ج- عوارض مسطحاتی                     د- رقوم دار

26- برای خاموش نمودن یک لامپ از دو محل باید از کلید..................استفاده نمود؟

الف-دو کلید دو پل               ب- دو کلید تک پل                   ج- دو کلید گروهی                      د- دو کلید تبدیل

 

 

27-علائم زیر از راست به چپ دارای چه مفهومی در تاسیسات الکتریکی  دارد؟      ○  ○

الف-کلید صلیبی- کلید تبدیل                  ب- کلید تبدیل- کلید صلیبی                ج- کلید تبدیل –کلید دوپل         د- کلید صلیبی- کلید دو پل

 

28- در لوله کشی آبرسانی برای اتصال یا تغییر جهت یا تغییر قطر لوله ها و یا انشعاب گیری از چه قطعاتی استفاده

می شود؟

الف-بوشن                 ب- وصاله(فیتینگ)                   ج- فلنجی                       د- شیر های مصرف

 

29-مناسبترین شیب در لوله کشی فاضلاب ساختمانها چند در صد است؟

الف- 5/1%              ب- 2%                  ج- 3%                           د- 5/2%

 

30- ارتفاع شیر بخاری زمینی و دیواری بترتیب به شبکه گاز رسانی از کف اتاق (محل) چند سانتیمتر می باشد؟

الف- 30-80                  ب- 80- 110                ج- 40- 170                 د- 160- 165

 

31-کدام یک از گزینه های زیر یک دستگاه خروجی محسوب می شود؟

الف- پلاتر                   ب- اسکنر                   ج- ماوس                       د- صفحه کلید

 

32- برای اجرای دستورات ترسیمی در اتوکد از کدام منوی زیر استفاده می نمایند؟

                                      Tools                 د-Format                 ج-Draw                ب-Modifyالف-

                                                               

33-کدام یک از مختصات زیر قطبی محسوب می شود؟                                                                                           

       الف-30>6@                   ب-30و6              ج-30>6                   د-30و6@

 

از کدام کلید استفاده می شود؟Ortho34-برای فعال وغیر فعال کردن دستور

               CTRL+F7             د- CTRL+F8                  ج- F8                       ب-F7الف- 

 

  در آن چیست؟                diameter  پیغامهایی صادر می شود منظور از پیغام Circle 35-با اجرای فرمان

الف- شعاع دایره                ب- قطر دایره              ج- طول کمان دایره           د- طول قوس دایره

 

36-با استفاده از کدام دستور زیر می توان یک چهار ضلعی ترسیم نمود؟

           Point                    د-Pline               ج-  Ellipse               ب- Rectangleالف-

 

چه کاری انجام می دهند؟Trim37-با دستور

الف-قسمتی از موضوع را حذف می کنند                             ب- موضوع را به چند موضوع دیگر تجزیه می کنند

ج- موضوع یا موضوعاتی که بین موضوعات دیگر قرار گرفته اند برش می دهند        د- موضوعات را حذف می کنند

 

38- با کدام دستور زیر می توان موضوعات موازی و یا با فاصله معین ایجاد نمود؟

     Offset                  د-Break                  ج-Copy                  ب-Extendالف-

 

39-با کدام دستور زیر می توان موضوعات انعکاسی یا قرینه سازی را نسبت به یک محور ایجاد نمود؟

                  Mirror د-       Scale                 Rotate               ب-Arrayالف-

 

40- با کدام دستور زیر می توان نوع خط مورد نظر را برای نقشه تعریف کرد؟

        Fontد-                Pline  ج-          Line typeب-                   Changeالف-

 

 

موفـــــــــــــــــــــق باشــــــــــــــــــــــــــــــید.

+ نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند ۱۳۸۷ساعت 12:37 توسط علیرضا زارعی |